Impresszum és Adatkezelési Tájékoztató

Weboldal tulajdonosa: Vándor Károly egyéni vállalkozó

Vándor Károly egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 35248480, adószám: 66471295-1-33)
Kamarai tagság: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A tulajdonos honlapjait kiszolgáló szerver az Intrex-Hosting Kft. üzemeltetése alatt áll (https://intrex.hu)

 

Adatvédelmi tájékoztató

az Adatkezelő neve, címe, elérhetősége: Vándor Károly egyéni vállalkozó, címe: 2120 Dunakeszi, Karolina u. 11., tel: 06-30-546-6950, info@hungarianroots.com, info@hungarianjewishtours.com)
A kezelt adatok köre:

 1. A megrendelések teljesítése és számlázás miatt természetes személy és partnercégek pontos neve, rövidített neve, telefonszám, mobil telefonszám, pontos cím.
 2. A családfakutatással kapcsolatos, az állami hivatalok felé történő meghatalmazások miatt: természetes személy pontos neve, születési neve, születési helye és ideje, édesanyja teljes születési neve, személy pontos lakcíme és fényképes igazolványának száma (útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély), valamint az igényelt anyakönyvi és egyéb bejegyzésekben szereplő emberekhez való rokonsági fok leírása.
 3. A családfakutatással kapcsolatos, az állami hivatalok felé történő meghatalmazások miatt: partnercég teljes és rövidített neve, regisztrációs száma, pontos címe, elérhetősége, meghatalmazásának jellege.

Az adatkezelés célja:

 1. A megrendelések teljesítése és számlázások elvégzésének biztosítása
 2. A családfakutatással kapcsolatos, az állami hivatalok felé történő meghatalmazások elkészítése miatt.

Adatok kezelésének formája:

 1. E-mail üzenetek számítógépen és a tárhely szolgáltató szerverén való tárolása (lásd jogosult adatkezelők köre)
 2. Adatok tárolása excel formátumban (xls, xlsx).

Az érintettek köre: ügyfelek (megrendelők) és megbízók akik lehetnek magánszemélyek vagy cégek. Továbbiakban: Jogosultak.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők köre:

 1. Magyar posta az általa végzett postai tevékenység elvégzése érdekében, a levelek küldése kapcsán megismerheti a címzettek nevét és címét.
 2. Intrex-Hosting Kft. (8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 49/4. Telefon: +36 1 987 6859) szerverén tárolódnak a bejövő és kimenő levelek másolatai.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat maximum 10 évig tároljuk, s minden év december 20-án átvizsgáljuk, kivéve, ha Ügyfél kéri adatai megtekintését, módosítását és törlését

Jogosult a regisztrációkor megadott adatai megtekintését, módosítását, helyesbítését és törlését Adatkezelőtől bármikor kérheti írásos (postai vagy elektronikus levélben) formában. Az adatok megtekintésére, módosítására és törlésére és egyéb dolgokra vonatkozó kérelmekre 36 órán belül elektronikus formátumban írásban válaszolunk. Postai úton érkezett levelekre postafordultával, de legfeljebb 8 naptári napon belül válaszolunk (a levél beérkezésétől számított idő a válaszlevél igazolt kiküldéséig).

A jogosult érintett jogosult díjmentesen az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (xls, xlsx) Interneten (e-mail) keresztül. Jogosult az adatait más adatkezelőhöz továbbítani (adattovábbítás, -hordozhatóság), kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.

További jogok:

 1. Az elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 2. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (korlátozás az adatkezelő személyes adatok pontosságának ellenőrzésével töltött időre vonatkozik); ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 15. napjától hatályos.

Hungarian Roots


Impresszum és Adatkezelési Tájékoztató | Hungarian Roots 2021. All rights reserved! | Web